Politika kvality a environmentu

V súčasnej dobe sa jedná o spoločnosť s akcionárskej stabilizovanú štruktúrou a s významným postavením na českom trhu.

Výroba interiérových dverí a zárubní je z hľadiska vplyvu na životné prostredie ekologicky čistá. Ministerstvo životného prostredia Českej republiky udelilo spoločnosti SOLODOOR a.s. licenciu na používanie environmentálnej značky "Ekologicky šetrný výrobok" na výrobky: interiérové ​​dvere a obložkové zárubne pod registračným číslom 12-26. Spoločnosť má sídlo v Sušici, na pokraji CHKO Šumava a Národného parku Šumava. Preto vedenie spoločnosti venuje vplyvu prevádzky spoločnosti na životné prostredie značnú pozornosť. Vlastné sídlo spoločnosti s celou výrobou leží v unikátnom prírodnom prostredí, využívaného predovšetkým domáce a zahraničné klientelou na rekreačné účely. Vlastné blízkosť unikátneho šumavského krajinného komplexu berie vedenie spoločnosti ako záväzok k zachovaniu tohto životného prostredia.

Hlavným potencionálnym zdrojom negatívneho vplyvu na životné prostredie je vlastná výroba a tu je opäť hlavným potencionálnym činiteľom odpad z výroby. Nejedná sa o nebezpečný odpad. Všetok odpad z výroby je ukladaný na vyhradených miestach do špeciálnych nádob, je likvidovaný externými firmami. Dôraz je taktiež kladený na druhotné využitie odpadov. Obaly uvádzané na trh spoločnosťou SOLODOOR a.s. spĺňajú požiadavky stanovené zákonom o obaloch.

Podporné prevádzky (údržba, sklady surovín, sklady hotových výrobkov, administratívne činnosti, atď.) Nemajú neštandardné činiteľa vplyvu na životné prostredie. Akékoľvek vplyvy na životné prostredie, ich dopady a riešenia sú popísané v registri environmentálnych aspektov a v ďalšie firemné environmentálnej dokumentáciu.

Základným strategickým cieľom v oblasti politiky kvality spoločnosti je:

"PROSTREDNÍCTVOM intenzívneho vývoja neustále zlepšovať DESIGNOVÉ a úžitkové vlastnosti VÝROBKOV A ICH KVALITU, SÚČASNE S TÝM byť spoľahlivým a RÝCHLYM dodávatelia ponúkajú NIELEN JEDEN VÝROBOK, ALE Aj širokú škálu doplnkových služieb SÚVISIACICH S JEHO PREDAJOM."

Zavedením systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva podľa odporúčaní ČSN EN ISO 9001: 2016 a ČSN EN ISO 14001: 2016 sa vedenie spoločnosti zaväzuje k neustálemu zlepšovaniu kvality poskytovaných služieb a výrobkov, štandardizáciu, prevencii znečisťovania životného prostredia a neustálemu zlepšovaniu systému riadenia kvality a environmentu pri súčasné zhode všetkých činností spoločnosti s platnou legislatívou.

Stratégia spoločnosti v oblasti kvality a environmentu

Základné stratégiou spoločnosti SOLODOOR a.s. je byť spoľahlivým dodávateľom interiérových dverí a zárubní, ktorý svojim zákazníkom ponúka nielen vysoko kvalitné a dizajnovo atraktívne výrobky v krátkej lehote dodania, ale spolu s výrobkom ponúka aj širokú škálu doplnkových služieb s jeho predajom súvisiacich.

Dlhodobým zámerom spoločnosti nie je navyšovať objem vyrábanej produkcie lacnými výrobkami, ani presun obchodných aktivít do segmentu luxusných dverí, ale posilnenie pozícií v strednom cenovom segmente zameranom primárne na neustále posilňujúci ponuku atra0ktivních CPL a SOLO 3D povrchov doplnených novými lakovanými povrchmi pre tých náročnejších zákazníkov. Všeobecne je na inovácie v oblastiach nových povrchov kladený veľký dôraz a na obdobie rokov 2018 - 2019 budú inovácie povrchov zamerané tiež oblasť základných fólií sa štruktúrou pre reťazcovú ponuku a na nájdenie nových dodávateľov drevitých dekorov na báze priame laminovanie, ktoré v rámci SR existujúce výrobcovia nevyužívajú.

Našich dlhodobých cieľov chceme dosiahnuť najmä maximálnym využitím inovačného potenciálu našich zamestnancov, a to ako v oblasti neustále inovácie dizajnu a úžitkových vlastností našich výrobkov, ako aj v oblasti inovácií našich marketingových a obchodných postupov. Spoločnosť SOLODOOR a.s. smeruje všetky svoje aktivity k tomu stať sa lídrom v oblasti výrobkových inovácií a inovácií obchodných postupov medzi českými výrobcami interiérových dverí a zárubní.

Sme spoločnosťou, ktorá sa dlhodobo zameriava na široké portfólio zákazníkov, a tento smer naďalej rozvíjame. Našou cestou nie je špecializácia na jeden predajný kanál. Všetko naše úsilie smerujeme a naďalej budeme smerovať k tomu, aby sme boli spoľahlivým dodávateľom zákazníkov zo segmentu DIY, špecializovaných veľkoobchodov i maloobchodných sietí a developerských projektov. Zákazníkom z jednotlivých trhových segmentov pritom chceme ponúkať riešenie maximálne vhodná pre každú z týchto oblastí trhu a podľa špecifík každého z týchto predajných kanálov vhodne diverzifikovať tam ponúkané portfólio výrobkov. Tomuto postupne prispôsobujeme nielen aktivity v oblasti vývoja nových výrobkov, ale tiež diverzifikujeme marketingové aktivity spojené s predajom výrobkov SOLODOOR v každom jednotlivom predajnom kanáli. Pre obdobie rokov 2018 - 2019 je strategickým zámerom spoločnosti vybudovať silný predajný segment priamych dodávok do developerských projektov, ktorých sa v uplynulých rokoch SOLODOOR zúčastnil iba nepriamo prostredníctvom svojich obchodných partnerov. Ďalším strategickým zámerom pre spomínané obdobie je expanzia siete franchisingových predajní najmä v krajských mestách.

Kľúčovou časťou stratégie spoločnosti je posilňovanie značky SOLODOOR. Známosť značky SOLODOOR je spoločne s neustálou inováciou našich výrobkov a zvyšovaním ich kvality kľúčovým predpokladom pre ďalšie posilnenie pozície na trhu interiérových dverí a zárubní. Cieľovou skupinou pre posilnenie známosti značky SOLODOOR sú pritom najmä finálne zákazníci. S prihliadnutím k aktuálnym trendom v oblasti marketingu budeme maximálny dôraz klásť najmä na posilnenie neustále sa rozvíjajúcich nových foriem internetového marketingu a súčasne skvalitnenie materiálov pre priamu podporu predaja (katalógy, produktové listy, argumentáře, produktová a montážne videá).

Pri zavádzaní nových výrobkov do portfólia spoločnosti je vždy prihliadané na platnú legislatívu a na celkové vplyvy do oblasti životného prostredia.


V Sušici 2. 1. 2018                                         

 

 

 

 

 

 

 

VYHLÁSENIE O OBALOCH

Obaly uvádzané na trh firmou SOLODOOR a.s. spĺňajú požiadavky stanovené v paragrafe 3 a 4 zákona č.477 / 2001 Zb., o obaloch, v platnom znení.
Spoločnosť SOLODOOR a.s. má uzavretú zmluvu o združenom plnení s autorizovanou obalovou spoločnosťou EKO-KOM as, číslo zmluvy EK-F00020975.